Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. De Eik nv is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet-geactualiseerde informatie.

De Eik nv legt enkel links naar websites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.

De auteursrechten van deze website behoren toe aan De Eik nv. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot De Eik nv behoort.

In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Brussel bevoegd, die de Belgische wet zal toepassen.